VT - badania wizualne.

Użytkownicy sprzętu do podnoszenia takiego jak zawiesia czy chwytaki, zobligowani są do dokonania doraźnych oględzin przed każdym użyciem. Ustawodawcy i twórcy norm narzucają również obowiązek przeprowadzenia badań szczegółowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Istotną częścią tego obowiązku jest zapis, że badań tych dokonują osoby kompetentne. 
Interpretacja słowa „kompetentne” należy rozpatrywać w kontekście norm, z jakimi mamy do czynienia. Błędnym wnioskiem jest założenie, że „kompetencje” będą wystarczające, jeśli w ramach firmy wyznaczymy osobę, którą cechuje „wystarczające” doświadczenie.
Należy bowiem pamiętać, że: 

  • Doświadczenie w pracy ze sprzętem podnośnym może zawężać perspektywę badawczą
  • Ocena może być i najczęściej jest subiektywna
  • Osoba z zewnątrz wnosi świeże spojrzenie

Jeśli punktem odniesienia są normy EN, EN ISO, to również w grupie tych norm należy odnieść się do normy, która określa „kompetencje”. Aktualnie jest tylko jedna taka norma, PN-EN ISO 9712, i tylko wg tej normy wolno rozpatrywać znaczenie słowa „osoba kompetentna”. W dużym uproszczeniu, będzie to inspektor badań nieniszczących w stopniu co najmniej drugim – jego wiedza i doświadczenie jest poparte dodatkowym szkoleniem i niezależnym egzaminem.
 

Badania wizualne (VT)

są najpowszechniejszą formą szczegółowych badań nieniszczących

W działaniach inżynieryjnych inspekcja obejmuje pomiary, testy i wskaźniki zastosowane do określonych cech obiektu lub czynności. Wyniki są zwykle porównywane z określonymi wymaganiami i standardami określania, czy dany element lub działanie jest zgodne z tymi celami, często z zastosowaniem standardowej procedury inspekcji zapewniającej spójne sprawdzanie..

Po przeprowadzeniu badań typu VT zalecamy naszym klientom rozszerzenie zakresu o badania MT

Gorąco polecamy uczestnictwo w programie CertMax+