CSR

Odpowiedzialność korporacyjna jest sprawą oczywistą dla nowoczesnych przedsiębiorstw i filarem działalności CERTEX
Pracujemy bazując na etyce biznesu i zrównoważonym rozwoju  w czterech wymiarach: społecznym, środowiskowym, gospodarczym i lokalnym.

Atrakcyjny pracodawca

Zrównoważone przedsiębiorstwo, takie jak CERTEX, najlepiej rozwija się z pomocą zadowolonych i wydajnych pracowników. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby słuchać naszych pracowników. Ich obserwacje i myśli stanowią podstawę naszego zaangażowania do pozostania atrakcyjnym pracodawcą.

Równość

Naszym zdaniem wszyscy pracownicy CERTEX są ważni i znaczący dla firmy, niezależnie od płci, wieku, doświadczenia, wykształcenia czy pochodzenia etnicznego. Uważamy, że ważne jest, aby widzieć korzyści płynące z różnorodności oraz aktywnie zapobiegać i zwalczać wszelkie formy dyskryminacji, nękania i innego niewłaściwego trakotwania w miejscu pracy.

Środowisko

Nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko koncentrują się na czterech obszarach: transport (ludzie i towary), zużycie energii, produkty przyjazne dla środowiska i recykling. W celu ograniczenia wpływu prowadzimy projekty w tych czterech obszarach. Oferując usługi w zakresie kontroli i konserwacji, możemy również pomóc naszym klientom przedłużyć żywotność ich produktów, prowadząc do zmniejszenia wpływu na środowisko.

Kodeks postępowania Dostawcy

Aby jasno przedstawić nasz pogląd i praktyczne implikacje wartości Certex, utworzyliśmy kodeks postępowania dla naszych dostawców. Jego celem jest ścisła i dłogoterminowa współpraca z dostawcami, oraz zapewnienie, że również ich pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością, mają bezpieczne warunki pracy, a procesy produkcyjne dostawców spełniają wymagania wysokiego standardu środowiskowego. Oczekujemy, że dostawcy i podwykonawcy Certex będą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania.

Lokalne zaangażowanie

Uważamy, że ważne jest, aby zaangażować się w lokalną społeczność, w której my jako firma działamy, a którą również współtworzymy.